background image

livsstil för grön energi

© iC

ell AB  D

ok AD

-1110-1

Innehållsdeklaration

Produkten är primärt avsedd för 

värme- brand- och ljudisolering.

BSAB-kod: IB – Termisk isolering 

mm i hus.

Återvunna  dagstidningar   

90%      

Brandhämmande medel  

10%

Råmaterial

Återvunna dagstidningar som 

behandlas med borfria mineraliska 

salter för ökad beständighet.

Produktion

Energislag vid fabrikation: El

Energiåtgång tillverkning: 

ca 75 kWh/ton. Grön el producerad 

av förnyelsebara källor såsom

vatten och vindkraft.

                                

Inga utsläpp till vatten eller luft.

Ingen inverkan på mark.

iCell AB tillverkar cellulosaisolering 

genom att finfördela tidningspapper 

i en torr kallprocess utan utsläpp

Under processen impregneras 

fibrerna med ett borfritt 

tillsatsmedel som ger erforderliga 

brandhämmande egenskaper samt 

ökad beständighet.

Transport

Isoleringsmaterialet transporteras 

från produktionsanläggningen 

i Älvdalen direkt till angiven 

destination. Isoleringen förpackas på 

träpallar (EU-pall). 14 kg/säck, 

24 säckar/pall. Dragbil med släp 

rymmer 18+30 pallar d.v.s. 1152 

säckar. Totalt 16 128 kg.

Använd med fördel långgafflar vid 

lossning L=2500mm.

Byggnadsfas

Isoleringen sprutas löst på 

vindsbjälklag och in i slutna 

konstruktioner. Hanteringen av 

isoleringsmaterialet, lastning, 

lossning och lagring sköts av 

installatören. Förpackningarna (PE-

säckar) omhändertas av installatören 

och lämnas till återvinning. Inget 

spill uppstår på arbetsplatsen. 

Isoleringsmaterialet skall lagras, 

hanteras och installeras helt skyddad 

från väta.

Installationer skall utföras av person 

med rätt utrustning och

erfarenhet av lösullsinstallationer.

Vid installation ska andningsfilter 

klass P2 användas.

Bruksfas

iCells cellulosaisolering utger en 

radikal minskning av byggnaders 

och installationers energiförbrukning 

och bidrar därmed till att minska 

utsläpp. Väl installerad kräver 

inte produkten något underhåll. 

Många års erfarenhet av trä 

som isoleringsmaterial visar att 

cellulosamaterialets motståndskraft 

mot biologisk nedbrytning är 

densamma eller bättre som hos 

konstruktionsträ. Materialet 

har en livslängd som motsvarar 

byggnadens.

Demontering 

Isoleringen sugs ut ur konstruktionen 

och kan med fördel återanvändas.

Restprodukter

Isoleringen skall i första hand 

återanvändas som isoleringsmaterial. 

Kan återvinnas inom cellulosa-

industrin. Förkolnas vid förbränning.

Innemiljö

Fuktreglerande vilket bidrar till ett 

sundare inomhusklimat med en 

optimal relativ luftfuktighet (Rh). 

(50%).

Produkten avger inga emissioner 

och innehåller inga ämnen som 

framkallar allergier.

Kompletterande uppgifter

European Technical Approval  

ETA-13/0658 utfärdat av SITAC.

Rekommenderad densitet inklusive 

sättningspåslag: 

Lösfyllnad:  

27-40 kg/m

3

Sättningspåslag:

<250-350 mm  

 15%

>350 mm 

20%

>500 mm 

kontakta tillverkaren

Slutna konstruktioner   

40-65 kg/m

3

Värmekonduktivitet λd:

0,039 W/m°C 

≥40 kg/m³

0,040 W/m°C 

≥27 kg/m³

0,041 W/m°C 

≥24 kg/m³

Värmekapacitet: 

c  enligt EN ISO 10456   1 600 J/(kg K)

Lufttäthet:

r   

16,3 kPa.s/m

2

 vid 45 kg/m

3

r     

2,5 kPa.s/m

2

 vid 24 kg/m

3

Brandteknisk klass:

E  enligt  EN  ISO  13501-1:2007                                           

          

iCell Cellulosaisolering är inte känslig 

för påtvingad konvektion.

Den höga densiteten och materialets 

struktur gör att isoleringen inte 

påverkas av egenkonvektion.

Tillverkare

iCell AB

Klorbergsvägen 14

796 91 Älvdalen, Sverige

Org.nr: 556700-6167

www.icell.se

Byggvarudeklaration

iCell - Lösull

Älvdalen 2014-10-08

Insulation Technology

Made in Sweden